Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО


Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 82 от Протокол № 15/30.10.2020 г. на Общински съвет Якимово. С посоченото решение общинският съвет приема Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Якимово. Съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, посочена като правно основание за приемане на решението за осъществяване на дейностите по пожарна безопасност и защита при бедствия в населените места органите на държавната власт и местното самоуправление осигуряват спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност и защита при бедствия на териториите на общините и кметствата и разработват съгласувано с органите за пожарна безопасност и защита на населението специфични правила за пожарна безопасност в съответните населени места. Тази разпоредба не овластява местните общински съвети да издават подзаконови нормативни актове по пожарна безопасност. От компетентността на Общинските съвети и то съгласувано с органите за пожарна безопасност, е единствено разработването на специфични правила за пожарна безопасност в съответното населено място на неговото управление.


http://oblastmontana.org