Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ


Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 154 от Протокол № 17/30.10.2020 г. на Общински съвет Лом. С посоченото решение общинският съвет дава съгласие да се предостави под наем, без търг или конкурс помещение – общинска собственост за стоматологичен кабинет и правото на ползване на санитарния възел на I–ия етаж в сградата на II–ро ОУ „Константин Фотинов“. Съгласно приложеният Акт общинска собственост № 1188 от 22.01.2007 г. имотът е публична общинска собственост – училище. За правно основание за вземане на върнатото за ново обсъждане решение, са цитирани разпоредбите на чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за общинската собственост. Съгласно чл. 14, ал. 6 с решение на общинския съвет имоти частна общинска собственост могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Имотът, предмет на решението, обаче е публична общинска собственост – сградата на действащо училище и съответно важат разпоредбите, разписани в чл. 14, ал. 7 от ЗОС - свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 (чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс) след решение на общинския съвет. С решението, общинският съвет предоставя и правото на ползване на санитарния възел на I–ия етаж в сградата на училището, а правото на ползване, уредено в чл. 39 от ЗОС, отново касае имоти и вещи – частна общинска собственост и отново се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.


http://oblastmontana.org