Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР


На 24.01.2020 г. от 10:30 часа в голямата зала на Областна администрация – Монтана се проведе работна среща на Областния координационен център по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна  и училищна възраст.
На срещата са отчетени резултатите от дейността на екипите за обхват от началото на учебната 2019/2020 година.
По данни на Министерство на образованието и науката в област Монтана е отчетена висока активност на екипите за обхват – над 94 % при средна за страната 73 %. Отчетен е и висок процент на обхванатите в образователната система – 93,85 %  при среден за страната 91,73 %.
В периода от 15.09.2019 г. до 01.12.2019 г. броят на необхванатите в образователната система деца и ученици от област Монтана в задължителна предучилищна и училищна възраст е намалял със 100 подлежащи на задължително обучение - от 2558 на 2458 необхванати. За над 2025 от незаписаните екипите са установили, че се намират в чужбина, като този брой се покачва ежедневно.
До края на месец февруари 2020 година работата на терен ще бъде насочена към пълен обхват на децата от 5-7 годишна възраст.
Екипите ще извършат посещение на адрес на отпадналите от началото на учебната 2019/2020 година 52 деца и ученици. Предстои актуализиране на статуса на децата и учениците, за които е установено, че са в чужбина преди месец септември 2019 г.
РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪРРАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР


http://oblastmontana.org