Областна администрация - Монтана > Съвети и комисии > Областна комисия по транспорт


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създадена на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

ФУНКЦИИ:
Обсъжда предложенията на общините за промени в областната транспортна схема и ги предлага на Областния управител за утвърждаване.
Обсъжда предложенията на общините за промени в републиканската транспортна схема и ги предлага на Областния управител за съгласуване.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работата на постоянно действаща междуведомствена областна комисия по транспорт.


Съставът на Oбластната комисия по транспорт на област Монтана е определен със заповед ОКД-24-1/27.02.2019г.


ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТТА

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2019 гoдина.

2017 гoдина.

2016 гoдина.

2015 гoдина.

2013 гoдина.

2012 гoдина.

2011 гoдина.

2010 гoдина.


http://oblastmontana.org