Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ПРЕД БИЗНЕСА В МОНТАНА БЕ ПРЕДСТАВЕНА ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП“


Илияна Илиева – заместник главен директор и експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, представиха в Монтана условията за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“.
Общият бюджет на процедурата е 146 687 250 лева. Минималният размер на проектното предложение е 100 000 лева, а максималният до 1 000 000 лева в зависимост от категорията на предприятието – за микро предприятия таванът е 500 000 лева, за малки - 750 000 лева, а за средни - 1 000 000 лева.
Допустими кандидати са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, микро, малки и средни предприятия, които имат поне 3 приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата, определен минимален размер на нетни приходи от продажби. Друго важно изискване е дейността, за която кандидатстват, да е основна икономическа дейност на предприятието и да се осъществява в някои от изброените приоритетни сектори в условията за кандидатстване, обясниха експертите от Управляващия орган. Новото е, че при подаване на проектното предложение няма да се изисква удостоверение за код на икономическа дейност (КИД), той ще се проверява служебно.
Екипът на Управляващия орган обърна внимание на двата допустими режима на държавна помощ – Регионална инвестиционна помощ и de minimis, тъй като от тях зависи максималния интензитет на безвъзмездната помощ. Смесването на двата режима е недопустимо. Експертите представиха допустимите дейности и критериите и методологията за оценка, като отбелязаха, че по процедурата има регионална приоритизация. Допълнителни точки ще се дават за фирми, чиито проекти съответстват на някоя от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Бонус ще се дава и на фирми, които до момента не са изпълнявали проекти по ОП РКБИ 2007 – 2013 и ОПИК 2014 – 2020, както и регионална приоритизация. Проектите, изпълнявани в област Монтана ще получат при оценка допълнително 6 точки.
Участниците в срещата бяха запознати и с допустимите разходи: за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и за придобиване на специализиран софтуер, необходим за изпълнението на проекта, но не повече от 200 000 лева.
Кандидатстването се извършва електронно чрез системата ИСУН 2020. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 16,30 часа на 21.05.2019 г.
След презентациите представителите на УО отговаряха на конкретни въпроси във връзка с условията за кандидатстване.

Повече за процедурата може да се открие на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/adbdf2c8-370f-494e-90fe-ef298f19460b

В подготовката и осъществяване на информационния ден взе участие и Областният информационен център – Монтана.


ПРЕД БИЗНЕСА В МОНТАНА БЕ ПРЕДСТАВЕНА ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП“

http://oblastmontana.org