Областна администрация - Монтана > Съвети и комисии > КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Създава се с решение на Областния съвет за развитие на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта.

ФУНКЦИИ:

Целта на КЗ е да подпомага областния управител при провеждане на държавната политика по заетостта и обучението на възрастни. При осъществяване на дейността си комисията се съобразява с приоритетите на Областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Дейността й е регламентирана от Правилник за устройството и дейността на Комисията по заетостта, който се приема от Областния съвет за развитие.


СЪСТАВ:
Съставът на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана е определен със заповед ОКД-19-2/28.03.2018г.*Съгласно чл. 6, ал. 3 от ППЗНЗ, директорът на ДРСЗ и/или упълномощени от изпълнителния директор на АЗ длъжностни лица, могат да участват в КЗ със съвещателен глас


ПРАВИЛНИКза устройството и дейността на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2018 година


2017 година

Протокол оценка от 05.01.2017 г.

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2010 годинаhttp://oblastmontana.org