Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА


Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 827 от Протокол № 31/26.04.2018 г. на Общински съвет Монтана.
С решението общинският съвет предоставя безвъзмездно на сдружение Ловно-рибарско дружество „Огоста“, град Монтана поземлен имот – публична общинска собственост в землището на с. Студено буче, Съгласно предоставените АПОС и скица на имота, предмет на решението, същият е пасище и приложение следва да намерят разпоредбите на специалният, спрямо ЗОС закон, а именно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите се отдават под наем по определен ред и на определени в закона лица, които следва да отговарят на нормативно разписани условия. Този ред не е спазен от Общинският съвет, а Ловно-рибарско дружество „Огоста“ не е сред определените в закона лица, на които е допустимо да се предоставят пасища, мери и ливади.

http://oblastmontana.org