Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО


Със Заповед на областния управител е оспорено пред Административен съд – Монтана Решение № 267 от Протокол № 34, прието на заседание на Общински съвет Георги Дамяново, проведено на 29.03.2018 г.
Решението беше върнато за ново обсъждане, но не бе отменено в законоустановения срок. С него общинският съвет изменя текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново. Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. Такъв проект на наредбата не е публикуван на интернет страницата на общината. След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 изр. първо от ЗНА, каквато също липсва на официалната интернет страница на община Георги Дамяново. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгласно глава втора от ЗНА, не се обсъжда от компетентния орган. Наредбата е приета при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК.

http://oblastmontana.org