Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО


Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 195 прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на 28.04.2017 г. С посоченото решение Общински съвет Якимово на основание чл. 66 от Закона за местните данъци и такси „Приема промяна в план-сметка за 2017 г. за разходи по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване както следва...”. Решението е прието в противоречие с императивни разпоредби от Закона за местните данъци и такси. Съгласно чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ колективния орган е обвързан със срок: когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година. Решението противоречи и на разпоредбата на чл. 68 от ЗМДТ, съгласно която не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

http://oblastmontana.org