Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА


Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 735 от Протокол № 44/05.04.2017 г. на Общински съвет Берковица.
С решението Общинският съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, намиращ се в землището на с. Боровци, местност Бързия, с начин на трайно ползване: пасище с храсти, вид на собствеността: общинска частна, с площ 54.787 дка. и определя началната тръжна цена. Съгласно чл. 25, ал. 1 ЗСПЗЗ собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична, а съгласно чл. 7, ал. 2 ЗОС имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Решението е постановено при противоречие на императивни правни норми, при липса на каквото и да е административно производство по промяна на предназначението на имота и при липса на компетентност на общинския съвет относно неговото приемане - основания за недействителност на решението по чл. 146, т. 1, т. 3 и т. 4 АПК.

http://oblastmontana.org