Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ


На 12 април 2017 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана, под председателството на областния управител инж. Иван Сергисов,  се проведе първото за тази година редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.  
На заседанието бе представен Годишният мониторингов доклад за  2016 г. Докладът съдържа информация по изпълнение приоритетите на Областната стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г., на база подадена информация, получена от регионални държавни структури, отговорни по изпълнението на стратегията   и Общинските планове за действие на единадесетте общини в област Монтана. 
Националният  Координатор за България на Ромски образователен фонд  Орлин Орлинов запозна присъстващите, сред които и бъдещи кандидат-студенти,  със стипендиантски програми на Ромския образователен фонд – Будапеща, насочени към студенти и кандидат-студенти от ромски произход. Той представи платформата за онлайн кандидатстване, както и важна информация относно сроковете, необходимите документи и минималните изисквания на програмите към кандидатите. Приоритетни специалности през академичната 2017/2018 година са:
Естествени науки – Биология, Химия, Физика;
Интердисциплинарни науки – Наука за околната среда, астрофизика, химическа биология, геохимия;
Медицински науки - медицина, фармация, сестринство и грижи, дентални науки;
Педагогически специалности;
Право и правни науки;
ИТ и инженерни науки, включително математика и информатика; 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ

http://oblastmontana.org