Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ


Със Заповед на oбластния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 229 от Протокол № 22/30.03.2017 г. на Общински съвет Медковец в частта на т. 1 (за 4 имота) и т. 2. С посоченото решение, на основание чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), са определени маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг за една стопанска година. В приложената към решението таблица с имотите са включени и такива, които са с начин на трайно ползване „водностопанско съоръжение” и „ливада”. По отношение на имотите с НТП „водностопанско съоръжение”, приложение следва да намерят разпоредбите на Закона за водите, а не на ЗСПЗЗ. Пасищата, мерите и ливадите се отдават под наем по определен ред и на определени в закона лица, които следва да отговарят на нормативно разписани условия. По отношение на т. 2 от върнатото решение, следва да се отбележи, че в ЗСПЗЗ са предвидени хипотези, според които липсата на данъчни задължения, както и на задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, е условие за кандидатстване за наемане на пасища, мери и ливади. В случая обаче, предмет на решението са земи, които са с различен начин на трайно ползване и закона не урежда подобно условие за тяхното наемане.

http://oblastmontana.org