Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА


Със заповед на областният управител е върнато за ново обсъждане Решение № 373 от Протокол 15/22.12.2016 г. на Общински съвет Монтана. С него е дадено съгласие за провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост. Решението не е съобразено с разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост. Съгласно нормата, разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3. Към датата на приемане на решението по отношение на имота няма изготвена актуална пазарна оценка от лицензиран оценител. Определянето на оценката от общинския съвет е извършено на базата на изготвена през м. април 2015 г. оценка, като същата е със срок на валидност 6 месеца.

http://oblastmontana.org