Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО


Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане две Решения от Протокол № 21/16.12.2016 г. на Общински съвет Якимово.
С Решение № 141 общинският съвет в т. 1 отдава под наем на физическо лице за срок от 10 г. етаж от сграда, находяща се на ул. „Г. Димитров” № 104”, а в т. 2 упълномощава кмета да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението и да подпише договор за предоставяне на право на ползване. Решението е незаконосъобразно, тъй като не е спазена процедурата в чл. 14, ал. 2 от ЗОС отдаването под наем да се извършва от кмета на общината едва след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс и при определена начална наемна цена за имота, съгласно ал. 8, без лицето да попада в някоя от хипотезите на чл. 14, ал. 4, ал. 5 или ал. 6 закона, изключващи търг или конкурс при наемането. Решението е и неясно, т. 2 от решението (предоставяне право на ползване) противоречи и не кореспондира с т. 1 от същото - правото на ползване върху имоти и вещи – общинска собственост е различно от института за отдаване под наем на такива имоти и е уредено в чл. 39 от ЗОС. Не е доказана по категоричен начин и собствеността на общината върху цитирания имот - няма данни същият да е отписван от актовите книги за държавна собственост.
С Решение № 143 Общинският съвет дава съгласие за продажба на търг на фуражомелка за груб фураж. В решението не става ясно кой е предмета на разпоредителната сделка: съгласно приложения акт за частна общинска собственост в процесния имот има построена едноетажна масивна сграда – фуражомелка с две помещения и навес, за която общината удостоверява правото си на собственост, а в диспозитива на решението предмет на продажба е движима вещ – фуражомелка, за която общината не представя документ за собственост. В решението не е посочена началната тръжна цена – минималната стойност на продажбата, липсва одобрена пазарна оценка от независим оценител и не е определен вида на търга, чрез който ще се осъществи продажбата – публичен търг с тайно или явно наддаване, както и реда и условията за провеждането му.

http://oblastmontana.org