Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ЕДНО ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА И ДВЕ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА


Със заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд Монтана Решение № 352 от Протокол № 14/24.11.2016 г. С посоченото решение общинският съвет открива процедура за избор на оператор на язовирна стена, за осъществяване дейности по поддържането, стопанисването и осъществяването на техническата експлоатация на язовир, язовирна стена и съоръженията към нея, на язовир „Чернила” чрез публичен търг с явно наддаване за предоставянето му под наем за срок от 10 г. по реда на § 12, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.
Съгласно раздел II от Глава втора на ЗВ, единствената възможност, предвидена за предоставянето на язовири - публична общинска собственост на трети лица, извън случаите на стопанисването им от самата община, е учредяване на концесия върху тях. Отдаването под наем на язовири е допустимо, но по силата на Закона за сдруженията за напояване, като изрично е предвидено в § 3 и § 4 от ЗСН, но само в предвидените от тези норми случаи. Съгласно тези разпоредби, язовирите, които са публична общинска собственост могат да бъдат отдавани под наем по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС и § 12, ал. 2 от ЗИДЗВ, само в хипотезата на § 3 и § 4 от ЗСН. В останалите случаи, единствената възможност за тяхното предоставяне за ползване от трети лица е чрез учредяване право на концесия, но не и чрез отдаване под наем.
Със заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане Решение № 348 и Решение № 356 от 24.11.2016 г. С посочените решения е дадено съгласие за изработване на ПУП – ПР за изменение на регулацията, като след влизане в сила на изменението кмета на общината следва да сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, за прехвърляне на части от улично пространство към урегулирани поземлени имоти, собственост на търговски дружества. В случая не са налице визираните в чл. 15, ал. 5, във вр. с ал. 3 от ЗУТ предпоставки за изменение на ПУП – ПР, доколкото този ред е приложим  когато се променят само границите между поземлените имоти, предмет на плана, без това да рефлектира върху предназначението на същите. На практика имотите – част от уличното пространство, преминават в границите на други поземлени имоти, като по този начин губят предназначението си и придобива ново предназначение – за "обществено обслужване".


http://oblastmontana.org