Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ


Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 239, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 23.11.2016 г. С посоченото решение е открита процедура за продажба на сграда - гараж, която се намира в поземлен имот с идентификатор 81390.501.338, след постъпило искане за закупуване. Имотът, предмет на решението, е част от терен, отреден „за обект комплекс за здравеопазване”. В случая общинският съвет е нарушил нормата на чл. 7, ал. 2 от ЗОС, според  която имотите – публична общинска собственост, са изключени от гражданския оборот и се установява забрана за притежаването им от други правни субекти, различни от общината. Общински съвет Чипровци е превишил правомощията си и е излязъл извън компетентността си като е включил имота в гражданския оборот при изрична законова забрана за това. В случая, макар имота да е актуван като частна общинска собственост, същият е с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение и съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗОС е с публичнен характер.

http://oblastmontana.org