Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ


Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 168, в частта за имот под № 3 от таблицата към него, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 22.06.2016 г. С посоченото решение е открита процедура за отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за една стопанска година без търг/конкурс. Решението е незаконосъобразно по отношение на един от имотите, описан в него, с начин на трайно ползване ливада, за който има специален ред за отдаване под наем.

http://oblastmontana.org