Областна администрация - Монтана > --- > ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ - 2015 г


За подпомагане провеждането на държавната политика по изпълнението на програми за осигуряване на заетост на безработни, регистрирани в ДБТ безработни лица с фокус към трайно безработни и безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни лица с ниско образование и безработни лица от етнически малцинства, Областната администрация се включи в проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”, реализиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 1: ”Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”, област на интервенция: 1.1. Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”.
Назначени от Областния управител на област Монтана безработни по проекта лица на длъжност „Работник, подръжка” бяха 160 лица за срок от 4 месеца, а местонахождението на работните им места беше в 65 населени места от областта. 

http://oblastmontana.org