Областна администрация - Монтана > --- > ПРОГРАМА "СТАРТ В КАРИЕРАТА" 2016


За подпомагате провеждане държавната политика за осигуряване на заетост на безработни младежи до 29 год. ежегодно Областна администрация Монтана кандидатства за разкриване на работни места по Национална програма „Старт на кариерата”.
По Програма „Старт на кариерата – 2016” от МТСП, за работа в Областна администрация Монтана, бяха одобрени две работни места, на които са назначени  младежи, с висше образование и без трудов стаж по специалността, която са завършили, които подпомагат дейността на администрацията и придобиват знания относно функциите, правомощията и задълженията на областния управител и областната администрация, както и на други публични институции.  


http://oblastmontana.org