Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК


На 09.10.2015 г. в заседателната зала  на Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана. Срещата беше открита от областния управител на област Монтана  и председател на Асоциацията по ВиК –  Ивайло Петров.  Присъстваха представители на общините-членове на обособената територия: за община Монтана-инж. Иво Иванов, община Бойчиновци-г-н Софрони Захариев, община Брусарци- инж. Петър Димитров, община Вълчедръм-г-н Боян Аврамов, община Вършец-г-н Петър Стефанов, община Г. Дамяново- г-жа Ася Иванова, община Лом- инж. Весела Спиридонова, община Медковец- инж. Иван Иванов, община Якимово-г-н Константин Владов. Гласувано и единодушно прието беше Решение за препоръчителния размер на вноската на държавата и вноските на общините-членове  в Проекта на бюджет на Асоциацията за 2016 година. В предложения проект е предвидено АВиК за 2016 г. да разполага с 68 571 лв. Тази сума е съставена съгласно чл.20., ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и след получен мандат от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за позицията на държавата по отношение на цифрите в разходната и приходната част,  която подкрепя направеното предложение.ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК

http://oblastmontana.org