Областна администрация - Монтана > --- > ЗА АСОЦИАЦИЯТА


Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана е юридическо лице с адрес на управление в сградата на областна администрация- Монтана. Дейността на Асоциацията е насочена към постигане на следните цели:
-устойчиво използване на водите и опазването им;
-съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията;
-осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги.

Членове:
Председател - Валери Димитров
община Бойчиновци; община Брусарци; община Вълчедръм; община Вършец; община Георги Дамяново; община Лом; община Медковец; община Монтана; община Чипровци; община Якимово.

Разпределение на процентното съотношение на гласовете на общините, съобразно извършеното през 2011 г. официално преброяване на населението на Република България

Членове

Съотношение на гласовете/%/

Областна администрация Монтана

35.00

Община Монтана

27.07

Община Бойчиновци

4.66

Община Брусарци

2.55

Община Вълчедръм

4.98

Община Вършец

4.12

Община Георги Дамяново

1.39

Община Лом

14.15

Община Медковец

2.03

Община Чипровци

1.87

Община Якимово

2.18

Общо

100.00


Функции
Съгласно Закона за водите, Асоциацията отговаря за управлението, планирането и изграждането на В и К системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, град Монтана, както и за избора и контрола върху В и К оператор.

Контакти
адрес: град Монтана, ПК 3400
пл. „Жеравица” 1
e-mail :avik_montana@montanabg.org, avik.montana@montana.government.bg

Валери Димитров
Председател
тел. : (096) 399101
факс : (096) 399129

Галина Григорова
Главен секретар
тел. : (096) 399101; (096) 399135

Габриела Господинова
Главен счетоводител, Финансов експерт
тел. : (096) 399135

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГРАД МОНТАНА

ВСЕКИ ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА
от 16 часа до 17,30 часа
в приемна кабинет №306, находящ се на 3-ти етаж в сградата на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-МОНТАНА


http://oblastmontana.org