Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ


Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 673, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 23.07.2014 г.
С посоченото Решение общинският съвет отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване помещение. Имотът, предмет на решението, освен публична общинска собственост е и спортен обект, а правната регламентация за отдаването под наем на спортните обекти и съоръжения публична общинска собственост е регламентирана в чл. 50а от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).  Императивни изисквания при отдаването под наем на спортни обекти и съоръжения под наем е предварителното съгласуване с министъра на младежта и спорта, както и субектите, на които могат да се отдават под наем въпросните имоти, а именно – на спортни организации по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗФВС. Начина за отдаване под наем е пряко или чрез конкурс. Поради неизпълнение на нито едно от посочените изисквания, решението се явява незаконосъобразно.


http://oblastmontana.org