Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Възложителят, Областен управител на област Монтана, уведомява всички заинтересони страни, че в Портала на Агенцията за  обществени поръчки и на Интернет страницата на Областна администрация Монтана, секция ”Профил на купувача” е публикувана Публична покана /в едно с приложенията към нея/, за избор на изпълнител на Дейност 5 „Провеждане на три специализирани обучения на групи служители от Областна администрация Монтана по следните теми: 
„Подобряване на екипното взаимодействие и ефективна комуникация”,
 „Управление на конфликти, работа със специфични групи граждани”,
 „Управление и разпореждане с имоти – държавна собственост – принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди, учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична и частна държавна собственост за изграждане на национален обект” 
по проект "Обучението  – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана", по Оперативна програма "Административен капацитет", приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация".


С уважение!
ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ  /п/
Областен управител на област Монтана


http://oblastmontana.org