Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТАТИИ В УИКИПЕДИЯ


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТАТИИ В УИКИПЕДИЯОбластна администрация Сливен обявява национален конкурс за статии в Уикипедия по следните теми:
1.Добри Желязков-Фабрикаджията - живот и дело;
2.Текстилна индустрия в България - развитие и съвременно състояние;
3.Текстилна индустрия  и  занаяти  в  област  Сливен  -  развитие  и  съвременно състояние
Конкурсът се организира в рамките на Национално честване „180 г. българска индустрия“ и цели:
• да повиши познанията на младите хора за значими национални събития и личности;
• да повиши познанията на младите хора за националната икономика;
• да стимулира младите хора да издирват материали за родния край;
• да изгради умения за писане на енциклопедичен материал;
• да обогати съдържанието на български език на Уикипедия.
УЧАСТИЕТО В КОНКУРСА СЕ ОСНОВАВА НА СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:
1.Участници
Всички ученици от страната и чужбина от 8 до 12 клас  могат да вземат участие в конкурса със собствена статия. Текстът трябва да бъде на български език. Статията следва да отговаря на посочените по-долу изисквания. Всеки участник може да участва с по един материал по всяка от темите. Всяка статия трябва да бъде изпратена поотделно.
2.Изисквания към писмения материал
Статиите трябва да бъдат написани на български език, при спазване на следните формати и размери: -  за текста: Word format, Times New Roman, размер 12, разредка на редовете единична, полета както следва: горе и долу по 2,0 см, отляво и отдясно по 1,5 см и не по-големи от 2 стандартни А4 страници всяка;
Глаголното време, в което трябва да се пишат енциклопедични статии, е сегашно историческо.
за илюстрациите: до 6 бр. илюстрации   в jpg формат, които следва да са свързани с
информацията в статията.
3.Изисквания към съдържанието на статиите
Основните изисквания, на които следва да отговарят статиите, са заложени в тематичния им обхват, а именно:
• Популяризиране на делото на Добри Желязков-Фабрикаджията;
• Предоставяне на информация за развитието и състоянието на текстилната индустрия в България;
• Предоставяне на информация за развитието и състоянието на текстилната индустрия и занаятите в област Сливен;
• Съдържанието на статията „Текстилна индустрия и занаяти в област Сливен -развитие и съвременно състояние“ да бъде структурирано за четирите общини в областга: Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица и да съдържа информация за Националния музей на текстилната промишленост в гр. Сливен;
• Лаконичност на изказа;
• Фактите, използвани за написване на статиите, следва да бъдат автентични, като се цитират източниците;
• При използването на илюстрации също трябва да се посочват източниците;
• Уикипедия си запазва правото за редактиране на наградените статии.
4.Работите се изпращат само по поща на адрес
Областна администрация Сливен
ул. „Димитър Добрович“ №3,
8000 Сливен
в два плика, както следва:
Първи плик - в него се поставя статията. Адресира се на посочения адрес на Областна
администрация   Сливен,   като   се   надпише      „ЗА   КОНКУРСА   180   Г.   БЪЛГАРСКА
ИНДУСТРИЯ“. Заедно с разпечатката на статията с илюстрациите    авторът представя
задължително и електронен вариант на материала на CD.
Втори плик - запечатан ненадписан бял плик, в който се поставя лист с изписани данни за
автора на статията: трите имена, училище, населено място, държава, възраст, телефон.
Вторият плик се поставя в първия плик.
5.Оценката на конкурсните материали ще се извърши от жури, а победителите ще бъдат обявени на сайта на Областна администрация Сливен www.regionsliven.com на 9 юни 2014 г. по случай професионалния празник на работещите в леката промишленост.
6.Срок за получаване на разработките - 30 май 2014 г. (важи пощенското клеймо)
7.Награди
Предвидени са следните награди:
ТРИ ПЪРВИ награди (по една за всяка от темите) - 100 лв., грамота и плакет от областния
управител на област Сливен;
ТРИ ВТОРИ награди (по една за всяка от темите) - 50 лв. и грамота;
ТРИ ТРЕТИ награди (по една за всяка от темите) - 30 лв. и грамота;
ТРИ ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ за чуждестранни  участници,  неполучили  награди  в
общото класиране.
Отличените с първа награда статии ще бъдат изпратени за публикуване в Уикипедия, с
посочване на авторите им.

За въпроси: тел. 044/ 66 32 02, 044/ 61 66 84
8800 Сливен , ул. “Димитър Добрович” № 3, тел./факс (044) 66 32 02, http://www.sliven.government.bg
http://oblastmontana.org