Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ


Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България (Централен информационен и координационен офис и 27 Областни информационни центъра) стартира конкурс за младежки проект. В него могат да участват ученици, студенти и безработни младежи от 17 до 21 годишна възраст.
Участието е с разработване на проектно предложение чрез използването на специално създаден за целите на конкурса формуляр за кандидатстване (формулярът е достъпен на http://eufunds.bg/bg/page/1024/). Участникът трябва да формулира и опише своята идея, какво цели чрез нейното реализиране, какви средства са необходими за изпълнението й и как обществото ще бъде информирано за проекта и резултатите от него. В същото време идеята, описана в проекта, трябва да съответства на заложените приоритети по една от 7-те оперативни програми за програмния период 2014 – 2020 г.
В рамките на поредица от информационни срещи екипът на ОИЦ – Монтана ще представи пред ученици и безработни младежи от областта приоритетите на 7-те оперативни програми за периода 2014 – 2020 г., основните елементи при разработването на едно проектно предложение, изискванията за информация и публичност по всеки един проект, официалните информационни сайтове, свързани с темата европейско финансиране.
Конкурсът се провежда на два етапа – регионален и национален. Регионалният етап се реализира по места от всеки един областен център. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 часа на 26 май 2014 г. Документи за участие (попълнен формуляр за кандидатстване и декларация) се изпращат в pdf формат само по електронната поща на съответния областен информационен център. За участници от област Монтана това е ОИЦ – Монтана – oic.montana@eufunds.bg.
Награждаването на отличените проекти в регионалния кръг на инициативата ще се състои в периода 16-20 юни 2014 г. Класираните на първите места във всяка област от регионалния кръг на конкурса ще се състезават на национално ниво. Награждаването на победителя в националния кръг ще се проведе на 30 юни 2014 г. в гр. София.
ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителни въпроси:
Областен информационен център – Монтана
Тел.: +359 96 300 560
Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA


Регламент
 
Формуляр за кандидатстване

http://oblastmontana.org