Областна администрация - Монтана > --- > Съобщения


Във връзка с Решение № 7 ЕП/23.03.2014 г. на Централната избирателна комисия  относно назначаване на районни избирателни комисии (РИК) за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., в малка зала, ет. 2 в сградата на областна администрация Монтана на 27.03.2014г. от 13:00 часа Областният управител на област Монтана ще проведе консултации за състава на Районна избирателна комисия  - Монтана  с представители на парламентарно представените в 42-ото Народно събрание партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат  членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
При провеждане на консултациите при областния управител, съгласно изисквания на чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от изборния кодекс, партиите и коалициите от партии следва да представят:
а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията,  образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал.2  от ИК или когато член на РИК не участва в заседанията й повече от 10 дни;
б)  изрично пълномощно от представляващите партиите и коалициите, както и удостоверение за актуално състояние на партия, издадено не по-рано от датата на обнародване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите - 21 март 2014 г.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ   / п/
Областен управител на област Монтана


http://oblastmontana.org