Областна администрация - Монтана > Новини > На 5 февруари „Натура 2000” ще събере представители на различни институции


Областният управител Тодор Върбанов изпрати писма до кметовете и председателите на общинските съвети на всички общини в област Монтана, в които ги уведомява за предстоящата национална среща по въпросите на Екологичната мрежа "Натура 2000", за която Министерството на околната среда и водите отправя покана за участие.
Срещата е в рамките на разяснителната кампания за запознаване със същността на "Натура 2000" и с произтичащите от установяването и поддържането й права и задължения на гражданите.
Участието на представители на местната власт е желано с оглед на защитата на интересите за развитие на общините и предвид бъдещи инвестиционни намерения. Към кметовете е отправена молба да представят информация за териториите, които считат, че трябва да бъдат изключени от защитените зони по "Натура 2000" съобразно картния материал за потенциално защитените зони по проекта, който всички те са имали възможност да разгледат и обсъдят на по-ранен етап.
За участие в срещата, която ще започне на 5 февруари от 11,30 часа в Националния дворец на културата в София, са поканени и народни представители, представители на министерства, на Българската академия на науките и висшите училища, на регионалните инспекции по околна среда и води, басейновите дирекции по водите и дирекциите на националните паркове, на неправителствени организации, на средствата за масова информация.
Инициаторите на дискусията се надяват, че тя ще допринесе за изясняване на въпросите, свързани с "Натура 2000" и ще помогне за поддържането на мрежата, както и за опазването на биологичното разнообразие в страната.

http://oblastmontana.org