Областна администрация - Монтана > Новини > Имот в управление на Министерството на отбраната в с. Габровница е с нов собственик


На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол № П - 651 - 441/07.12.2006 г. на тръжна комисия, назначена с решение №441 от 31.10.2006 г. на министъра на отбраната на Република България за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, със заповед №373 от 29.12.2006 г. областният управител на област Монтана определя Емил Захариев Иванов с адрес гр. София за КУПУВАЧ на имот - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната, находящ се в с. Габровница, община Монтана, представляващ клуб /част от първи партерен етаж/ на жилищен блок №9, в парцел ІІІ, кв. 72 по плана на с. Габровница, със ЗП 120,71 кв. м, ведно с 10,14% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с АДС №533/19.02.2002 г., с граници на клуба: от север - стълбище и магазин, от изток и от юг - свободен терен от пар. ІІІ, от запад - улица, отдолу - мазета, отгоре - ап. 03 и ап. №4.

Цената, достигната на търга, е 6 527 /шест хиляди петстотин двадесет и седем/ лева.

В 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта купувачът трябва да внесе по IBAN сметка на Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" - BG17BACX9660 3107 0544 14, BIC на банката BACXBGSF, HVB "Банка Биохим", клон Батенберг, гр. София, следните суми:

5 877 /пет хиляди осемстотин седемдесет и седем/ лева, представляващи разликата между цената на имота, достигната на търга, и внесения с платежно нареждане от 06.12.2006 г. депозит в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева по IBAN сметка на Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" - BG89BACX 9660 3307 0544 11, BIC на банката BACXBGSF, HVB "Банка Биохим", клон Батенберг, гр София;

130,54 /сто и тридесет и 0,54/ лева, представляващи 2% режийни разноски върху цената на имота, достигната на търга, съгласно §3, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;

1 305,40 /хиляда триста и пет и 0,40/ лева, представляващи 20% ДДС.

В същия срок купувачът трябва да внесе:

130,54 /сто и тридесет и 0,54/ лева, представляващи 2% местне данък върху цената на имота, достигната на търга, съгласно чл. 47, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, в отдел "Местни приходи" на община Монтана.

На основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост заповедта трябва да се обяви в сградата на Министерството на отбраната, в сградата на Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната", в сградата на регионален отдел "Управление и разпореждане с недвижими имоти" - гр. Плевен, на информационното табло в сградата на Областна администрация - Монтана и на интернет страницата на Областна администрация - Монтана.

За заповедта се уведомяват участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл. 55, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. След влизане в сила заповедта се връчва ва спечелилия търга кандидат по реда на АПК.

На основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост в седемдневен срок от представяне на оригинални платежни документи по т. 3 от настоящата заповед се сключва договор за продажба на имота.

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й чрез областния управител пред ВАС.

Заповедта се връчва ва министъра ва отбраната на Република България, на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната", на началника на регионален отдел "Управление и разпореждане с недвижими имоти" и на началника на отдел "Държавна собственост" в Областна администрация - Монтана.

http://oblastmontana.org