Областна администрация - Монтана > Администрация > Обща структура

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.
Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.

Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". Тя подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

Специализираната администрация включва следните направления:
  • "Държавна собственост"
  • "Регионално развитие"
  • "Координация и административен контрол".

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Тя осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Общата администрация включва следните направления:

  • "Финансово-стопански дейности"
  • "Правно-нормативно обслужване"
  • "Управление на собствеността"
  • "Човешки ресурси"
  • "Отбранително-мобилизационна подготовка"
  • "Информационно обслужване и технологии"
  • "Административно обслужване".http://oblastmontana.org