Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Последни актуализации

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZDKZLD

Ако сте пострадал от престъпление

НИНА ПЕТКОВА Е НОВИЯТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
НИНА ПЕТКОВА Е НОВИЯТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАДнес, 14.08.2014 г. в Заседателна зала №1 на Областната администрация в  Монтана г-жа Нина Петкова официално пое управлението на областта след като с Решение на Министерски съвет № 593 от 13.08.2014 г. бе определена да изпълнява длъжността Областен управител.
На съвместна пресконференция в присъствието на медии и служители на администрацията г-жа Петкова прие щафетата от  досегашният Областен управител инж. Николай Пенчев заедно със статуетката на Дон Кихот, символизираща приемствеността в управлението на всички, които са били начело на област Монтана.
Преди да връчи статуетката на новия Областен управител инж. Пенчев благодари на служителите в администрацията за съвместната работа и изрази задоволството си от това, че е имал възможността заедно с този колектив да работи за доброто на областта. Той допълни, че познава добре г-жа Петкова и е уверен, че тя ще съумее да се справи с отговорността на заеманата длъжност. 

Дата: 14 август 2014 Виж още...
ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЪБИТИЯ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ БЯХА ОБСЪДЕНИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ “ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”
ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЪБИТИЯ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ БЯХА ОБСЪДЕНИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ “ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”На 12.08.2014 г. в Заседателна зала № 1 на Областната администрация се проведе заседание на Областната комисия “Военни паметници”, основен акцент в чиито дневен ред бе обсъждането на предстоящите събития на територията на област Монтана по повод 100 години от Първата световна война и участието на България в нея.
Заседанието бе ръководено от Областният управител инж. Николай Пенчев и в него взеха участие представители на Регионален исторически музей – Монтана, Областен съюз на ветераните от войните – Монтана, Областен военен отдел – Монтана, общини и др.


Дата: 12 август 2014 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 673, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 23.07.2014 г.
С посоченото Решение общинският съвет отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване помещение. Имотът, предмет на решението, освен публична общинска собственост е и спортен обект, а правната регламентация за отдаването под наем на спортните обекти и съоръжения публична общинска собственост е регламентирана в чл. 50а от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).  Императивни изисквания при отдаването под наем на спортни обекти и съоръжения под наем е предварителното съгласуване с министъра на младежта и спорта, както и субектите, на които могат да се отдават под наем въпросните имоти, а именно – на спортни организации по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗФВС. Начина за отдаване под наем е пряко или чрез конкурс. Поради неизпълнение на нито едно от посочените изисквания, решението се явява незаконосъобразно.

Дата: 11 август 2014 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПОЛУЧИ ОТЛИЧНА ОЦЕНКА ОТ АТАШЕТО ПО ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ КЪМ ФЕДЕРАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ГУБЕРНАТОРА НА АНТВЕРПЕН, БЕЛГИЯ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПОЛУЧИ ОТЛИЧНА ОЦЕНКА ОТ АТАШЕТО ПО ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ КЪМ ФЕДЕРАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ГУБЕРНАТОРА НА АНТВЕРПЕН, БЕЛГИЯВ периода 1-2 юли 2014 г. в България гостува г-жа Илзе Ван Мечелен – Аташе по вътрешните работи към Федералните служби на губернатора на Антверпен, Белгия, във връзка с Програмата за размяна на експерти на страни членки на ЕС между България и Белгия.
Г-жа Ван Мечелен имаше възможността да посети ГДПБЗН – София, Учебния център на МВР в Монтана, както и да гостува на Областния управител на област Монтана, г-н Николай Пенчев.
Посещението се фокусираше върху полевите учения – как се организират местни, национални и международни учения, има ли инструменти, осигурени на правителствено ниво за организирането на различни учения, в които участват аварийните служби, сравняване на националните структури, отговарящи на управлението на инциденти и др.

Дата: 8 август 2014 Виж още...
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с Решение № 652 НС/06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване на районни избирателни комисии (РИК) за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., Областният управител на област Монтана ще проведе консултации за състава на Районна избирателна комисия  - Монтана  на 10.08.2014г. от 10:00 часа в зала № 2, ет. 2 в сградата на областна администрация Монтана.
В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции - ПП „ГЕРБ", КП „Коалиция за България", ПП „ДПС", ПП „АТАКА" и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени - коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" и коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК". В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени. 
При явяване на консултациите при областния управител представляващите съответната партия или коалиция от партии моля да се съобразят с изискванията, посочени в Решение № 652-НС/06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ   / п/
Областен управител на област Монтана

Дата: 7 август 2014 Виж още...
ЯЗОВИРНАТА СТЕНА НА ЯЗОВИР „ОГОСТА” Е В ПЪЛНА ИЗПРАВНОСТ
ЯЗОВИРНАТА СТЕНА НА ЯЗОВИР „ОГОСТА” Е В ПЪЛНА ИЗПРАВНОСТУважаеми съграждани,
Във връзка с неверен слух, публикуван днес на интернет страниците на няколко информационни портала, информиращ за скъсана язовирна стена на язовир „Огоста”, Ви информирам, че информацията е напълно невярна и няма място за паника и безпокойство. 
Съоръжението се наблюдава денонощно и в момента е в пълна изправност.
По повод появилия се слух, на място бе направена проверка на съоръжението от „Напоителни системи”, екип на Областна администрация Монтана и община Монтана, които потвърдиха изправността на язовирната стена.

Николай Пенчев,
Областен управител на област Монтана

Дата: 6 август 2014 Виж още...
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Възложителят, Областен управител на област Монтана, уведомява всички заинтересони страни, че в Портала на Агенцията за  обществени поръчки и на Интернет страницата на Областна администрация Монтана, секция ”Профил на купувача” е публикувана Публична покана /в едно с приложенията към нея/, за избор на изпълнител на Дейност 5 „Провеждане на три специализирани обучения на групи служители от Областна администрация Монтана по следните теми: 
„Подобряване на екипното взаимодействие и ефективна комуникация”,
 „Управление на конфликти, работа със специфични групи граждани”,
 „Управление и разпореждане с имоти – държавна собственост – принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди, учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична и частна държавна собственост за изграждане на национален обект” 
по проект "Обучението  – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана", по Оперативна програма "Административен капацитет", приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация".


С уважение!
ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ  /п/
Областен управител на област Монтана

Дата: 4 август 2014 Виж още...
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ТЪРГОВСКО И ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО С КИТАЙ БЯХА ОБСЪДЕНИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ТЪРГОВСКО И ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО С КИТАЙ БЯХА ОБСЪДЕНИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕНа 30.07.2014 г. в Заседателна зала №1 на областната администрация в Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие, на което бяха представени и обсъдени алтернативите за подобряване на условията за развитие на бизнеса в област Монтана заедно с възможните насоки за изграждане на търговско и икономическо партньорство с Китайската Народна Република.
Представителният форум бе организиран от Областния управител на област Монтана инж. Николай Пенчев съвместно с Китайско-Българската Обединена Търговска Камара в лицето на нейния председател г-н Васил Гелев.
В заседанието наред с постоянните членове на съвета в качеството си на официални гости участие  взеха и г-жа Мила Димитрова – Председател на съвета на директорите на Холдинг “Текстилен Клъстер Коприна”, г-н Цън Цон – Собственик на фирма “Рубин Станево”, г-н Димитър Димитров – Управител на фирми “МИТИ 01” ЕООД, г-н Тодор Попов – Изпълнителен директор на Български транспортен холдинг, проф. д-р Паномир Ценов – Директор на Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца,  г-н Йордан Йорданов – Управител на ЕТ “Данекс”, г-жа Бойка Борисова – Директор на Териториално статистическо бюро – Монтана, г-н Петър Петров – Директор на Областна Дирекция “Земеделие” – Монтана.
Основната идея на инициативата бе да бъде постигнато съгласие по отношение на необходимите стъпки за подобряване на бизнес средата в област Монтана, както и да бъдат намерени допирните точки между заявените от китайските инвеститори интереси в редица сфери и алтернативите, които областта предлага, като възможности за капиталовложение.

Дата: 31 юли 2014 Виж още...
КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ SEEMIG ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАБОТЕН ВАРИАНТ НА МЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА МИГРАЦИЯТА
КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ SEEMIG ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАБОТЕН ВАРИАНТ НА МЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА МИГРАЦИЯТАНа 24 юли 2014 г. в зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе кръгла маса за представяне и приемане на работен вариант на „Местна стратегия за подобряване на производството и използването на данни за миграцията, пазара на труда и човешкия капитал”.
Събитието се проведе като част от дейностите по проект „SEEMIG – Управление на миграцията и нейното влияние в страните от Югоизточна Европа - Международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии, основани на доказателства” и на него присъстваха представители на Териториално статистическо бюро – Монтана, Териториално звено ГРАО – Монтана, Регионална служба по заетостта – Монтана, Бюро по труда – Монтана, ОД на МВР – Монтана, ТД на НАП, ТД на НОИ, РИО – Монтана и други заинтересовани страни.

Дата: 24 юли 2014 Виж още...
Проведе се кръгла маса за използване на възможностите на „синя стая” в Монтана
Проведе се кръгла маса за използване на възможностите на „синя стая” в МонтанаНа 23.07.2014 г. се проведе кръгла маса на тема „Изслушване и разпит на деца – използване на възможностите на „синята стая” в Монтана”. По време на кръглата маса бяха представени международни стандарти и националното законодателство в областта на правосъдието за детето, както и практики по щадящо изслушване на деца.
Използването на специализирани помещения за изслушване и разпит, особено за децата свидетели и жертви на насилие, се утвърждава в България през последното десетилетие в съответствие със съществуващите добри практики в страни като Норвегия, Швеция, Исландия, както и на опита на Франция и Полша, съобразени с международните стандарти.

Дата: 23 юли 2014 Виж още...
13-тата в страната „синя стая” бе открита официално днес в Монтана
13-тата в страната „синя стая” бе открита официално днес в МонтанаСпециализирано помещение за изслушване и разпит на деца – „синя стая” бе открито официално днес в Монтана. Помещението се намира до Областния информационен център в Монтана и неговата цел е да се избегне допълнителното травмиране на детето в процеса на разследване и правораздаване и да се зашитят неговите права и най-добър интерес, като в същото време сегарантира събирането на пълна и точна информация по даден случай, за да може да се положи ефективно правосъдие.
На откриването присъстваха г-н Николай Пенчев, областен управител на област Монтана, г-н Милен Гечовски, зам. областен управител на област Монтана, г-н Златко Живков, кмет на община Монтана, г-жа Милена Харизанова, програмен директор „Закрила на детето” в УНИЦЕФ България. 

Дата: 23 юли 2014 Виж още...
177 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
177 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИНа 18 юли 2014 г. се навършиха 177 години от рождението на Апостолът на свободата Васил Левски.
В Монтана Регионалния исторически музей и Общински комитет „Васил Левски” организираха възпоменание пред паметника на Апостола и радетелите на духа и свободата от Българския Северозапад.
По време на церемонията заместник областните управители на област Монтана, г-н Владимир Теофилов и г-н Милен Гечовски, кметът на община Монтана, г-н Златко Живков, граждани и гости на областния град, поднесоха венци и цветя в памет на нашия национален герой.Дата: 18 юли 2014 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСРЕЩНА ЕКСПЕРТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА БЕЛГИЯ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСРЕЩНА ЕКСПЕРТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА БЕЛГИЯГ-жа Илзе Ван Мелхен – аташе към службата по извънредни ситуации на провинция Антверпен, към Министерството на вътрешните работи на Белгия, посети Учебния център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Монтана с цел да се запознае с тренировъчната база и възможностите на центъра за организиране и провеждане на учения на национално и международно ниво.
След учебния център, г-жа Мелхен бе посрещната и от областния управител на област Мoнтана, г-н Николай Пенчев, с който дискутираха успешните практики за обучение на представителите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия, пожари и извънредни ситуации, които се прилагат в България и Белгия.

Дата: 2 юли 2014 Виж още...
ОСПОРЕНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със Заповед на областния управител е оспорено пред Административен съд -Монтана Решение № 529 от Протокол № 64, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на 20.05.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет допълва Договора за управление на горските територии – общинска собственост, без изрично да е включено като точка в предварително обявения дневен ред и в докладната записка на кмета. Гласуваното решение е взето в противоречие с процедурните правила, регламентирани в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на община Лом, по отношение реда за внасяне, разглеждане на проектите и вземане на решения от компетентния орган. Нарушена е и нормата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, която съдържа императивното изискване, решенията във връзка с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, каквото безспорно е настоящото, да се приемат с поименно гласуване. Допуснатото съществено нарушение на процедурните изисквания на цитираната разпоредба е опорочило волеизявлението на колективния орган и е основание за отмяната му.

Дата: 30 юни 2014 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИНа 26 юни 2014 г. в Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ).
Заседанието премина под формата на координационно-информационна среща, с която се даде началото на областното планиране за новия програмен период 2014-2020 г., свързано с изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. 
На срещата бяха представени методически указания за предстоящия процес по планиране, примерен общински план, изготвен от 18 неправителствени организации, както и бяха направени коментари по бъдещи дейности на ОССЕИВ в сферата на интеграцията на ромите.

Дата: 27 юни 2014 Виж още...