Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане решение № 267 от Протокол № 34/29.03.2018 г. на Общински съвет Георги Дамяново. С посоченото решение общинският съвет изменя текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново.  Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. Такъв проект на наредбата не е публикуван на интернет страницата на общината. След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 изр. първо от ЗНА, каквато също липсва на официалната интернет страница на община Георги Дамяново. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгласно глава втора от ЗНА, не се обсъжда от компетентния орган. Наредбата е приета при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК.
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 1148 от Протокол № 59, прието на заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 30.03.2018 г. С посоченото решение общинският съвет „Освобождава за 2016, 2017 и 2018 г. изцяло от заплащане на такса битови отпадъци Туристическо дружество – Берковица… и същите са за сметка на общинските приходи“. В ЗМДТ се разписват две различни и независими едно от друго правомощия на общинския съвет за освобождаване изцяло или частично от заплащане на такса битови отпадъци: или категорията лица, обединени от общи характеристики: правно-организационни, социални, икономически или др. (чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ), или да определи само редът, при спазването на който се извършва освобождаването (чл. 8, ал. 5 от ЗМДТ). Туристическото дружество не попада в нито една от посочените хипотези и така приетото решение на Общински съвет Берковица се явява незаконосъобразно.

Дата: 19 април 2018 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОННА ВИЗИТА В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БРЮКСЕЛ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОННА ВИЗИТА В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БРЮКСЕЛОбластният управител Росен Белчев бе участник в информационна визита в Европейската комисия в Брюксел. Тя бе организирана от Представителството на Европейската комисия в България за областните управители от страната и ръководена лично от ръководителя на Председателството на Европейската комисия в България Огнян Златев.
В рамките на тридневната визита, в периода 15-17 април 2018 г., участниците във визитата имаха възможността да посетят институцията и да се запознаят с нейното фунциониране, да опознаят процеса на вземане на решения в Европейския съюз.

Дата: 19 април 2018 Виж още...
Заместник министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова оглави среща-дискусия за проблемите на област Монтана
Заместник министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова оглави среща-дискусия за проблемите на област МонтанаДнес в Областна администрация - Монтана се проведе среща-дискусия, инициирана от Министерството на труда и социалната политика.
Заместник министър д-р Султанка Петрова пристигна в Монтана за заседанието, заедно със своя екип от експерти от МТСП, сред които доц. д-р Георги Бърдаров и д-р Т. Златанова.
Работната среща беше открита от областния управител г-н Росен Белчев и заместник министър д-р Султанка Петрова.  
В заседанието участваха членовете на Областната комисия по социална политика, както и представители на: общини, на национални и браншови работодателски организации, синдикати, дирекциите „Социално подпомагане“ в Монтана, Берковица, Лом, Чипровци, РУО на МОН – Монтана, дирекция „Регионална служба по заетостта“, Регионална здравна инспекция, отдел „Мониторинг и контрол – западен“ към ДАЗД.

Дата: 13 април 2018 Виж още...
ИНВЕСТИЦИЯ ОТ НАД 15 МЛН. ЛЕВА В РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ПЪТЯ „ДЪБОВА МАХАЛА – МОНТАНА“
 ИНВЕСТИЦИЯ ОТ НАД 15 МЛН. ЛЕВА В РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ПЪТЯ „ДЪБОВА МАХАЛА – МОНТАНА“Днес – 4 април 2018 г., в 12 ч. на път III-112 в село Студено буче, при разклона за село Войници, бе направена символичната първа копка на пътя Дъбова махала – Монтана.
Със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. стартира рехабилитацията на близо 30 км от път III-112, като основно ще се ремонтира участъкът от околовръстния път на Монтана до началото на село Дъбова махала. Третокласният път е основна връзка на селата Студено буче, Доктор Йосифово, Смирненски, Славотин и Дъбова махала с Монтана, Лом и Видин, както и с пристанище Лом. 
Дата: 4 април 2018 Виж още...
72-ри Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“ – 2018 г.
72-ри Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“ – 2018 г.За повече информация, свързана с похода и регламента му:тук.

Дата: 3 април 2018 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА НАГРАДИ УЧАСТНИЦИТЕ В РЕГИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ "НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ"
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА НАГРАДИ УЧАСТНИЦИТЕ В РЕГИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ "НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ"На 29 и 30.03.2018 г. в Професионална гимназия „Проф. арх. Стефан Стефанов” – Монтана се проведе регионалния кръг на Националното състезание по професионално направление „Строителство” - „НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ”, ІV регионална група. То се организира от Министерство на образованието и науката /МОН/.
Участници в състезанието са ПГСАГ "Ангел Попов" - гр. Велико Търново, ПГСАГ „Никола Фичев” - гр. Плевен, ПТГ „Васил Левски” - гр. Видин, ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов” - гр. Монтана, Средно училище „Отец Паисий“ - гр. Габрово.
Заместник областният управител Нина Петкова подкрепи регионалния кръг на съзтезанието като участва в откриването и в награждаването,където връчи подаръци на всички участници.
Партньори на надпреварата са местни строителни фирми и фирми за производство на строителни материали, както и Камарата на строителите в България.

Дата: 2 април 2018 Виж още...
ЛАЗАРОВДЕН В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
ЛАЗАРОВДЕН В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНАДнес Областна администрация – Монтана посрещна деня с много вълнения и радост! Лазарки от ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" – Монтана пристигнаха в сградата на администрацията и внесоха много свежест и добро настроение! Коридорите зазвъняха от звучните гласове на малките лазарки, точно както повелява обичаят.
Областният управител Росен Белчев и заместник областните управители Нина Петкова и Цветко Цветков посрещнаха децата, както подобава традицията - като стопани.
Лазарките бяха подготвили солидна програма, която включваше наричания с благословия за здраве, щастие, късмет, плодородие, успехи, дълголетие, както и типичните обредни лазарски песни.


Дата: 30 март 2018 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИ ИЗГОТВЕНИТЕ МЕЖДИННА ОЦЕНКА И МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 г.
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИ ИЗГОТВЕНИТЕ МЕЖДИННА ОЦЕНКА И МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 г.Днес, 29.03.2018 г. в заседателна зала №1 на Областна администрация – Монтана се проведе редовно заседание на областния съвет за развитие. То протече под ръководството на Областния управител Росен Белчев. Участие взеха и заместник областните управители Нина Петкова и Цветко Цветков, началникът на Регионалното управление на образованието в Монтана Трайка Трайкова, директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Георги Цеков, кметове и заместник кметове на общини, представители на общинските администрации и работодателските организации на областно ниво.

Дата: 29 март 2018 Виж още...
Тренировъчен тест на сирените в Монтана
Тренировъчен тест на сирените в МонтанаНа 02.04.2018 г. в 13:00 ч. в град Монтана ще бъде проведен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Той ще бъде осъществен чрез задействане на акустичните сигнали (сирени) по чл. 18 и 19.
Проверката е в изпълнение на в чл. 37, ал.1 от Наредбата за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Ще бъдат излъчени национални сигнали за тревога и за край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.

Дата: 28 март 2018 Виж още...
ПРОЕКТ НА МЕЖДИННА ОЦЕНКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г. ЩЕ БЪДЕ ОБСЪДЕН НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
Разработен на основание чл.33, ал.1 от Закона за регионалното развитие проект на Междинна оценка в комплект с Доклад за резултатите от извършена Междинна оценка по изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Монтана за периода 2014-2020 г. предстои да бъдат обсъдени на редовно заседание на Областния съвет за развитие, което ще се проведе на 29 март 2018 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация с начален час 10.30.
Желаещите да се запознаят с документите, които ще бъдат обект на обсъждане могат да го направят от тук:
- Междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020 към 31.12.2017 г.
- Доклад за резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020 към 31.12.2017 г.
Забележки, коментари или препоръки по съдържанието на двата документа могат да се изпращат на e-mail: oblastmont@montanabg.org.

Дата: 26 март 2018 Виж още...
ПРИКЛЮЧИ УЧЕНИЕТО „EU MODEX MONTANA 2018”
Успешно завърши учението „ЕU Modex Montana 2018”, което се проведе на територията на област Монтана. В него участваха 140 спасители и пожарникари от Грузия, Дания, Турция и Италия.
На местно ниво учението беше подготвено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР участва в консорциум за провеждане на международно полево учение за Модули за Гражданска защита на Европейския съюз „EU ModEX Montana 2018”, лот 3. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана.

Дата: 23 март 2018 Виж още...
Редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдениае на Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г.
Редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдениае на Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г.  На 22 март 2018 г. в град Велико Търново се състоя десетото редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г.В него участваха заместник-областният управител Нина Петкова и Добромир Тодоров – главен експерт в дирекция АКРРДС.
Събитието бе съвместно ръководено от Управляващия орган (Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Република Румъния) в лицето на г-жа Юлия Херцог и Националния партниращ орган от българска страна (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) в лицето на Зам. министър Деница Николова.

Дата: 23 март 2018 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”
На 22.03.2018 г. в Областна администрация – Монтана, под ръководството на заместник областния управител Цветко Цветков, се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници”.
В работата на Комисията взеха участие и представители на Министерство на отбраната г-жа Петкова и г-н Радослав Колев.
В хода на дневния ред на заседанието, придружено от обсъждания, бе уточнен и приет актуализирания областен регистър на военните паметници за област Монтана.

Дата: 23 март 2018 Виж още...
УЧЕНИЕТО „EU MODEX MONTANA 2018” СТАРТИРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА
УЧЕНИЕТО „EU MODEX MONTANA 2018” СТАРТИРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА140 спасители и пожарникари от Грузия, Дания, Турция и Италия ще участват в учение „Издирване и спасяване при разрушения в градска среда с последващи инциденти с опасни вещества” в Монтана, MODEX 2018. То се провежда от 19 до 23 март 2018 г. на територията на община Монтана.
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР участва в консорциум за провеждане на международно полево учение за Модули за Гражданска защита на Европейския съюз „EU ModEX Montana 2018”, лот 3. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана подготвя учението на местно ниво.          
 Възможностите си за оказване на помощ при мащабни международни бедствия ще тренират  Модулите за издирване и спасяване в градска среда на Грузия и Турция и Модул за реагиране при инциденти с опасни вещества на Дания.
 
Дата: 20 март 2018 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА БЯХА ПОЧЕТНИ ГОСТИ В ТРИНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ТУРНИРА ПО СПОРТНИ ТАНЦИ В ОБЛАСТНИЯ ГРАД
 ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА БЯХА ПОЧЕТНИ ГОСТИ В ТРИНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ТУРНИРА ПО СПОРТНИ ТАНЦИ В ОБЛАСТНИЯ ГРАДНа 17 март 2018 г. в спортна зала “Младост” заместник областните управители Нина Петкова и Цветко Цветков бяха гости и активно се включиха в официалната част на международния турнир по спортни танци за Купата на общините на област Монтана, който е част от Държавния спортен календар на Българската федерация по спортни танци.
Тази година се проведе тринадесетото поредно издание на престижното събитие International Dance CUP Montana OPEN 2018. То се организира от клуб по спортни танци ,,ОГОСТА данс, в партньорство с общините на област Монтана, под патронажа на областния управител Росен Белчев.

Дата: 19 март 2018 Виж още...