Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 8.30 до 18.00ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНОТО СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.
Във връзка с официалното стартиране на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г. и публикуването на първата покана за набиране на проектни предложения Съвместният Технически Секретариат – Регионален офис гр. Калъраш ще проведе  на 22 април 2015 г., /сряда/ от 11.00 часа в заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана информационен ден с бенефициенти от област Монтана с цел представяне на програмния документ и разясняване на целите, приоритетите и условията за кандидатстване.
Срещата ще протече при следния дневен ред:

Дата: 17 април 2015 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕ ДОМАКИН НА СЪВМЕСТНА СРЕЩА НА СДРУЖЕНИЕ "ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „ОГОСТА" – МОНТАНА И СПИСАНИЕ „ЛОВ И РИБОЛОВ”
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕ ДОМАКИН НА СЪВМЕСТНА СРЕЩА НА СДРУЖЕНИЕ "ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „ОГОСТА" – МОНТАНА И  СПИСАНИЕ „ЛОВ И РИБОЛОВ”По инициатива на новоизбраното ръководство на Сдружение "Ловно-рибарско лружество „Огоста" – Монтана, съвместно с редакционната колегия  на сп. „Лов и риболов” в Областна администрация се проведе работна среща, чийто домакин беобластният управител Ивайло Петров. На срещата присъстваха главният редактор на сп. „Лов и риболов” Георги Гроздев, отговорникът за лова в Северозападна България на НЛРС – СЛРБ Георги Младенов, председателят на СЛРД „Огоста” – Монтана Тодор Върбанов, директорът на Северозападно държавно предприятие инж. Цветко Цветков, инж. Сашо Каменов - директор на РДГ- Берковица, директори на държавни горски стопанства в областта и членове на сдружението. 
Г-н Георги Гроздев заяви пред присъстващите, че поводът за  тази първа среща е да се чуят предложенията на членовете за нови рубрики в списанието и проблемите, които стоят  пред  сдружението „Такива срещи ще бъдат проведени в цялата страна. Първата среща провеждаме в  Монтана, защото след направеното проучване в този регион има най-много абонати на  списанието, за което лично изказвам своите и на моите колеги, благодарности”, каза Георги Гроздев. Тази година сп. „Лов и риболов” чества  120 години от първото издаване. 

Дата: 17 април 2015 Виж още...
ДВЕ ФОКУС ГРУПИ НА ТЕМА „ПРОУЧВАНЕ НА НУЖДИТЕ И МЕСТНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ” СЕ ПРОВЕДОХА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - МОНТАНА
ДВЕ ФОКУС ГРУПИ  НА ТЕМА „ПРОУЧВАНЕ НА НУЖДИТЕ И МЕСТНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ” СЕ ПРОВЕДОХА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - МОНТАНАС подкрепата на Областното ръководство на област Монтана в Областната администрация се проведоха две фокус групи на тема „Проучване на нуждите и местния капацитет за взаимодействие”.
Организатор на фокус групите е Фондация „За Нашите Деца” – София в рамките на проект "Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца", който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Дата: 16 април 2015 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТНа 14 април 2015 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе първото за тази година заседание на Областната комисия по транспорт под ръководството на областния управител  г-н Ивайло Петров . На срещата присъстваха и двамата заместник-областни управители г-жа Нина Петкова и г-н Петър Петров.
Заседанието бе открито от председателя на комисията г-н Ивайло Петров, който запозна присъстващите с дневния ред:
1.Обсъждане на направените предложения за промени в областната транспортна схема;
2.Актуална Информация за пътната инфраструктура и въведените временни ограничения на движението на МПС с тегло 3,5 тона и над 3,5 тона.
3.Други.
Комисията разгледа и обсъди 2 предложения, внесени от община Чипровци за закриване на автобусна линия и промяна на маршрутно разписание.
Поради намалелия пътникопоток и отпаднала необходимост комисията закри:
•маршрутно разписание № 103701 МОНТАНА - ПРЕВАЛА, с час на тръгване от Превала в 07,55 и от автогара Монтана в 06,50 часа;

Дата: 14 април 2015 Виж още...
Великден
ВеликденУважаеми жители на област Монтана,
Скъпи съграждани,
В навечерието на светлия християнски празник Великден Ви пожелавам здраве, късмет и благоденствие!
В деня на светла радост нека заедно да отправим молитва към Спасителя за мир, любов и благополучие. Няма нищо по-хубаво от това всички заедно да съграждаме, да бъдем по- мъдри, по-смирени и добронамерени, да не забравяме, че Бог ни е създал човеци и винаги да пазим човещината в себе си!
Нека светлината на Христовото възкресение озари Вашите домове!
Нека Божията благодат бъде с Вас!
Христос Воскресе! 

Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 12 април 2015 Виж още...
ОСПОРЕНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със Заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд - Монтана Решение № 1212 от Протокол № 42, прието на заседание на Общински съвет Монтана, проведено на 26.03.2015 г. С посоченото Решение общинският съвет открива процедура за избор на оператори, които да стопанисват, поддържат и експлоатират язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем по реда на § 12, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, без да е определил процедурата, която ще се проведе, по кой ред да бъде проведена, а също и  общите условия за отдаване под наем: срок, начин на провеждане – търг с тайно/явно наддаване, конкурс, начална тръжна и наемна цена, стъпка на наддаване, размер на депозита, изисквания към участниците и т.н. Решението не е съобразено и с чл. 22, ал. 3 от ЗВ, според който по отношение на водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения – общинска собственост, се прилага ЗОС, доколкото в ЗВ и Закона за сдруженията за напояване не е предвидено друго.

Дата: 9 април 2015 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 467 от Протокол № 46, прието на заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 25.03.2015 г. С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, в нарушение на административнопроизводствените правила за издаване на акта – без да е определен срокът за отдаване под наем на имота, което е задължителен реквизит. В решенията на общинския съвет, приети на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА трябва по ясен, категоричен и недвусмислен начин да е материализирано волеизявлението на административния орган относно обема и съдържанието на предоставеното право, както и основанието. Недопустимо е това да се извлича по пътя на тълкуването.

Дата: 9 април 2015 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 647 от Протокол № 84, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на 23.03.2015 г. С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда без търг/конкурс, без да са представени доказателства за законността на същата. В случая е налице противоречие с материално-правните разпоредби на чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ (липсата на един от елементите на фактическия състав – законно построена сграда върху земя частна общинска собственост) и актът е постановен в несъответствие с целта на закона – разпореждане с общински имоти без търг или конкурс само при наличието на специално установените предпоставки – наличие на законно построена сграда в общинския имот. 

Дата: 9 април 2015 Виж още...
ОТБЕЛЯЗАХМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ
ОТБЕЛЯЗАХМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕНа 8 април 2015 г. Областния управител на област Монтана бе домакин на кандидат-студенти от община Вълчедръм, област Монтана, които взеха участие в инициативата „Ден на отворените врати”.
Младежите получиха информация за възможностите за обучение, които предлагат висшите учебни заведения в страната, както и за стипендиантските програми на Ромския образователен фонд – Будапеща, чрез които те ще могат да финансират своето обучение. Заместник-областните управители запознаха своите гости със структурата и дейността на администрацията и работата на различните областни съвети и комисии, които функционират към държавната институция.
Мероприятието се организира по повод Международния ден на ромите, който се отбелязва като такъв от 1992 година насам по предложение на Ромския съюз, ООН и Европейския съюз. На този ден се почита паметта на над 500 000 роми, загинали по време на Холокоста през Втората Световна война.

Дата: 8 април 2015 Виж още...
ОБЛАСТ МОНТАНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”
ОБЛАСТ МОНТАНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”В заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе работна среща във връзка с инициативата на btv Media Group „Да изчистим България!”. На форума присъстваха  областният управител Ивайло Петров, зам. областните управители Нина Петкова и Петър Петров, Мария Лазарова – мениджър на кампанията, Деница Славкова – директор на РИОСВ – Монтана, експерти на РИО – Монтана, представители на  общините и ученици от гр. Вълчедръм, които бяха гости на областния управител по повод Международния ден на ромите. 
Госпожа Лазарова презентира инициативата, която  тази година ще се осъществи в рамките на пет  дни, посветени на петата годишнина на кампанията  под  наслов „Да изчистим България заедно!". На 10 май, когато е Европейският ден за почистване, ще се чисти в населените места. На 17 май – Международния ден на спорта чистенето е съсредоточено в  зоните за отдих и спорт ( стадиони, спортни площадки и др. ).

Дата: 8 април 2015 Виж още...
Международен ден на здравето
Международен ден на здраветоУважаеми медицински специалисти,
За мен е удоволствие да Ви поздравя по повод  7 април – Световния ден на здравето и професионален празник на медицинските специалисти.  Приемете моите най-добри пожелания за здраве, сили и воля, за да продължите да се грижите за здравето на жителите на област Монтана!
Въпреки трудностите с професионализъм и отговорност  Вие давате надежда и упование в моменти на страдание и болка, и изпълнявате своя дълг в името на най-ценното за всеки човек -   живота! 
Честит празник!

Ивайло Петров
Областен управител
на област Монтана

Дата: 7 април 2015 Виж още...
В СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА ЗАЛЕСИХА СЛЪНЧЕВАТА ГРАДИНА ВЪВ ВЪРШЕЦ
В СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА ЗАЛЕСИХА СЛЪНЧЕВАТА ГРАДИНА ВЪВ ВЪРШЕЦПо инициатива на Регионална дирекция по горите – Берковица и Северозападно държавно горско предприятие в Слънчевата градина на град Вършец бяха залесени 50 дървета и храсти. Мероприятието съвпадна с отбелязването на Седмицата на гора, която тази година преминава под мотото „Гората – мост към бъдещето”. С акцията по озеленяване на пострадалия от бурните ветрове в края на м. януари, парк, се включиха областният управител Ивайло Петров, зам. областният управител Нина Петкова,  директорът на Северозападно горско предприятие инж. Цветко Цветков, директорът на РДГ- Берковица  инж. Сашо Каменов кметът на община Вършец  инж. Иван Лазаров, служители на общината и доброволци.


Дата: 6 април 2015 Виж още...
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В ОБЛАСТ МОНТАНА Днес, 3.04.2015 г., в  Областна администрация – Монтана се проведе Дискусионен форум на тема „Пазар на труда 2015 – предизвикателства и възможности”. Събитието бе организирано от Конфедерацията на независимите синдикати в България и Фондация „Фридрих Еберт”. 
„Благодаря на инициаторите на събитието, защото тази тема е изключително важна и актуална за нашата област. Вярвам, че   работа ви в посока да ангажирате  обществеността в област Монтана с проблема на пазара на труда и да ни окажате своята съпричастност и съдействие за разрешаване на възникнали нови затруднения в сферата на заетостта ще донесе положителни резултати”, каза при откриването на форума заместник-областният управител Нина Петкова. 
В дискусията се включиха представители на държавни институции,  социални комисии, синдикални организации, обществени съвети, партньори и работодатели.

Дата: 3 април 2015 Виж още...
РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРИЕМНА ГРИЖА
РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРИЕМНА ГРИЖАПо инициатива на областния управител Ивайло Петров в Областна администрация Монтана се проведе регионална среща по приемна грижа, която се осъществи с активното съдействие на УНИЦЕФ – България. Форумът бе  открит и ръководен от заместник-областния управител Петър Петров.
Основната цел на срещата на тема  „ПРИЕМНАТА ГРИЖА В ОБЛАСТ МОНТАНА – РАЗВИТИЕ, ПОСТИЖЕНИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” е да се подкрепят институциите, организациите и неправителствения сектор, ангажирани в процеса по деинституционализация на грижата за деца, както и за изпълнението на дейности за подобряване благосъстоянието на децата на територията на област Монтана, за подкрепа на малките деца и техните родители, деца в риск и уязвими семейства и общности, както и в изпълнение на подписан Меморандум с УНИЦЕФ.

Дата: 3 април 2015 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА ОБЛАСТ МОНТАНАЗаместник областният управител Нина Петкова откри  първото за 2015 година заседание на Областната Координационна Група за област Монтана, което се проведе днес в областна администрация – Монтана.  На форума присъстваха също зам. областният управител  Петър Петров, представители на институции, пряко ангажирани с провеждане на социална политика в областта, както и УНИЦЕФ - България.
Целта на участието на УНИЦЕФ не само като включени в състава на Групата бе  област Монтана да получи подкрепа, насочена към подобряване на капацитета в областта на планиране, управление, изпълнение и наблюдение и оценка на политики, програми и дейности на областно и общинско ниво, насочени към децата и семействата и най-вече в сферата на грижите за малки деца (включително здравеопазване и образование), деца в риск, закрила на детето, деца в конфликт със закона, деца, отпаднали или необхванати от образователната система, млади хора в риск, деца с увреждания, участие на децата. 

Дата: 3 април 2015 Виж още...