Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Последни актуализации

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZDKZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАДнес, 17.12.2014 г. в заседателната зала, под председателството на г-жа Нина Петкова се проведе заседание на Комисията по заетостта на област Монтана.
Заседанието се състоя във връзка с планирането на държавен план-прием за държавните и общински непрофилирани, профилирани, професионални гимназии, професионални училища и професионални колежи, за паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища за учебната 2015-2016 година. На заседанието участие взеха и директорите на посочените училища. 


Дата: 17 декември 2014 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА
На 16.12.2014 г. от 14:00 часа в Зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча в област Монтана. На заседанието присъстваха областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров, зам. областния управител Петър Петров, представители на Регионалната дирекция по горите – Берковица, отдела по рибарство и контрол – Монтана, общините в област Монтана и други ангажирани институции. 
Директорът на РДГ – Берковица и началникът на отдел „Рибарство и контрол” запознаха присъстващите със информация за състоянието на опазването на горските територии в област Монтана и дейността на отдел „Рибарство и контрол” през 2014 г. до настоящия момент. 
Всички членове на съвета одобриха идеята на г-н Петър Петров за провеждане в началото на следващата година координационна среща с кметовете на общини и други пряко ангажирани с опазването на горите и рибата институции, за да се подобри взаимодействието между тях.

Дата: 16 декември 2014 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯНа 15 декември 2014 г. от 13,00 часа в заседателната зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана. Заседанието бе водено от господин Ивайло Петров, Областен управител на област Монтана и председател на Асоциацията по ВиК – Монтана. На срещата участваха представители на 10-те общини в обхвата на обособената територия на “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана.
Съгласно дневния ред на общото събрание, бяха обсъдени и приети бюджета на Асоциацията за 2014 г. и проекта на бюджет за 2015 г.

Дата: 16 декември 2014 Виж още...
ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА На 16 декември 2014 г. в заседателна зала № 1 на Областна администраия Монтана се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, под председателството на Областния управител ан област Монтана г-н Ивайло Петров.
Заседанието бе организирано съвместно между Областна администрация Монтана и експерти от Интертек, и на него бяха представени добри практики в управлението на безопасността на движението по пътищата, заложени в международния стандарт ISO 39001:2012 – Системи за управление на безопасността на движение по пътищата.


Дата: 16 декември 2014 Виж още...
ПРОВЕДЕНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ПРОВЕДЕНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОННа 12 декември 2014 г. в конферентната зала на Учебен център Сливек на Националния статистически институт в община Ловеч се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към него.
Настоящото заседание се свика и откри от д-р Мадлена Бояджиева - Председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Областен управител на област Ловеч, на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
В заседанието взеха участие представители на министерства, представители на областните администрации Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, представители на академичните среди.
След проведено гласуване за заместник - председател на Съвета за периода 01 януари до 30 юни 2015 г. е избран г-н Дилян Димитров - кмет на община Георги Дамяново.

Дата: 13 декември 2014 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА
РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНАДнес, 12.12.2014 г. в заседателната зала на областна администрация Монтана се проведе работна среща на Областния координационен механизъм по деинституционализация за област Монтана. На срещата участие взеха и представители на УНИЦЕФ, доскорошният местен координатор за област Монтана по проект „Посока: семейство” и ръководителят на проект 3 ЦНСТ и 1 ЗЖ – Монтана. 
Целта на срещата беше да се гарантира ефективност и добро документиране на резултатите от преструктурирането на ДМСГ – Монтана. 
Участниците направиха годишен преглед на извършените дейности и предприетите мерки за децата от преструктурирания ДМСГД – Монтана, както и информираха за предстоящите такива.


Дата: 12 декември 2014 Виж още...
СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с годишното приключване на банковите сметки
на бюджетните предприятия за 2014 г. 
Областна администрация Монтана информира :
-Приемането в брой  на такси за услуги по Закона за държавната собственост ще се извършва до 12 часа на 23 декември 2014 г.
-Плащането по банкова сметка на ОА – Монтана на такси за услуги по Закона за държавната собственост да се извършва до 16 часа на 23 декември 2014 г.
След гореспоменатите срокове се преустановява приемането на такси по ЗДС до края на 2014 г. 
От 5 януари 2015 г. се приемат отново такси по ЗДС в брой и по банков път.  

Дата: 10 декември 2014 Виж още...
ОСПОРЕНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд - Монтана Решение № 717 от Протокол № 50, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 19.11.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда без търг/конкурс, без да са представени доказателства за законността на същата. 

Дата: 9 декември 2014 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 1224 от Протокол № 50, прието на заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 21.11.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица. Измененията са незаконосъобразни, поради допуснати нарушения на материалния закон. С тях са въведени допълнителни условия и критерии за реализиране на законово гарантираното право на гражданите за освобождаване от такса битови отпадъци. Нарушени са и процесуалните правила по приемането/изменението на нормативен акт.

Дата: 9 декември 2014 Виж още...
Състоя се регионална среща, на която бе представена Иновационната стратегия за интелигентна специализация
Състоя се регионална среща, на която бе представена Иновационната стратегия за интелигентна специализацияРегионална среща с представители на бизнеса и неправителствените организации от петте области в Северозападна България се проведе на 08.12.2014 г. в заседателна зала № 1 на Областната администрация в Монтана.
Основната цел на инициативата, чиито домакини бяха Областният управител на област Монтана г-н Ивайло Петров и неговите заместници г-жа Нина Петкова и г-н Петър Петров, бе представянето на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която съгласно изискванията на Европейската Комисия е задължително условие за усвояването на средствата по първите приоритети на Оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност ” и “Наука и образование за интелигентен растеж” през периода 2014-2020 г.
Гости на събитието бяха  Областният управител на област Ловеч д-р Мадлена Бояджиева, както и екипът от Министерството на икономиката, участвал в разработването на стратегията в лицето на г-н Ели Анави, г-жа Емилия Радева и г-н Стефан Узунов.

Дата: 9 декември 2014 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми съграждани,
На днешния голям православен празник – Никулден, се обръщам към вас с пожелание за здраве и благоденствие, късмет и вяра в доброто и позитивното!
На всички рибари и моряци пожелавам морето винаги да бъде благосклонно към тях, на банкерите и търговците желая успешни сделки и късмет в работата.
Нека св. Николай Чудотворец бди над всички, които носят имената Никол, Никола, Нина, Николета, Ненка. Бъдете здрави, успешни и изпълнени с празнично настроение!
С уважение,
Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 6 декември 2014 Виж още...
Областният управител Ивайло Петров присъства на организирани демонстрации по повод Международния ден на доброволеца
Областният управител Ивайло Петров присъства на организирани демонстрации по повод Международния ден на доброволецаНа 5 декември – Международният ден на доброволеца бяха връчени грамоти за участие в спасителните действия при наводненията в общините Мизия и Г. Дамяново и в пожарогасителни дейности в община Вълчедръм на доброволни формирования от град Вълчедръм. 
Гости на демонстрациите бяха областният управител на област Монтана г-н Ивайло Петров, зам. областният управител г-н Петър Петров и ръководителите на доброволните формирования от Вълчедръм и Монтана.
 На полигона на Учебния център на ПБЗН в Монтана доброволното формирование от Вълчедръм демонстрира дейности по търсене на пострадали при земетресение в разрушени сгради и гасене на запален при катастрофа автомобил. Доброволното формирование на община Монтана показа извършване на деконтаминация на хора след авария в АЕЦ Козлодуй.

Дата: 5 декември 2014 Виж още...
ВТОРО СОУ „Н. ВАПЦАРОВ” – МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА СВОЯТА 55-ГОДИШНИНА
ВТОРО СОУ „Н. ВАПЦАРОВ” – МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА СВОЯТА 55-ГОДИШНИНАНа 5 декември 2014 г. с празничен концерт в голяма зала на Младежки дом – Монтана, Второ СОУ „Никола Вапцаров” отбеляза своята 55-годишнина.
 Сред официалните гости на събитието бе заместник областният управител на област Монтана г-жа Нина Петкова, която поднесе поздравителен адрес и кошница с цветя на директора на училището г-жа Елка Илчева.
Празнични песни и танци огласиха препълнената зала на Младежкия дом, а актьорските умения на възпитаниците на училището спечелиха бурните аплодисменти на публиката.
По-рано през деня по случай годишнината бе организиран и регионален рецитал „Утро на поезията”, който също се радваше на огромен интерес.

Дата: 5 декември 2014 Виж още...
ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ КИТАЙСКИЯ ГРАД ДЖАНДЗЯГАН ПОСЕТИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ КИТАЙСКИЯ ГРАД ДЖАНДЗЯГАН ПОСЕТИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАДелегация от китайския град Джандзяган, провинция Дзянсу бе на официално посещение в област Монтана на 01.12.2014 г.
Целта на визитата бе  провеждане на разговори с Областния управител относно алтернативите за взаимноизгодно сътрудничество и развитие на двустранните отношения  между област Монтана и наброяващият приблизително един милион жители  Джандзяган.
Гостите бяха посрещнати и приветствани с добре дошли от ръководството на Областна администрация Монтана в лицето на Областния управител г-н Ивайло Петров и неговите заместници г-жа Нина Петкова и г-н Петър Петров.
Включените в състава на делегацията 14 души, предимно представители на различни бизнес структури от Китай, придружени от свои колеги от Китайско – Българската Търговско – Промишлена Палата, имаха възможност да вземат участие в съвместно заседание на Областния съвет за развитие и Областния обществен съвет на област Монтана, което се проведе в същия ден от 13.00 часа в заседателна зала №1 на Областната администрация.

Дата: 2 декември 2014 Виж още...
ИВАЙЛО ПЕТРОВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ КАТО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ИВАЙЛО ПЕТРОВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ КАТО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАНа 1 декември 2014 г. Ивайло Петров официално встъпи в длъжност като областен управител на област Монтана. В присъствието на журналисти в заседателната зала на Областна администрация Монтана, Нина Петкова предаде статуетката на Дон Кохот на новия областен управител, като припомни, че именно по идея на г-н Петров, предаването на статуетката се е превърнало в символ на предаването на поста на областен управител.
На събитието присъстваха също и народният представител от ПП ГЕРБ Десислава Атанасова и областния лидер на партията г-н Дилян Димитров.
Областният управител г-н Ивайло Петров представи своя екип в лицето на г-н Петър Петров и г-жа Нина Петкова, които заемат постовете на заместник областни управители.

Дата: 1 декември 2014 Виж още...